In welke leeftijdsfase zit jouw hond?

Puppy & Junior

2 tot 12 maanden

Lees verder

Adult

1 tot 8 jaar

Lees verder

Senior

8 jaar en ouder

Lees verder

De 24 leukste activiteiten om met je hond te doen

Want was is er nu leuker dan samen met je trouwe viervoeter te spelen?

Bekijk

Algemene Voorwaarden Honderd

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, hoe ook genaamd, aangegaan door Honderd hierna ”de producent” genoemd.

2. Indien de producent door omstandigheden buiten zijn wil en/of schuld een overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen, wordt dit aangemerkt als overmacht voor de producent.
De producent is in dat geval niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst.

3a. Indien een contractspartij bezwaar heeft tegen de wijze, waarop de overeenkomst door de producent is uitgevoerd, moet die contractspartij onmiddellijk daarvan bij de levering van het product of na het verlenen van de dienst of bij de oplevering aan de producent schriftelijk mededeling doen.

3b.Indien de gebreken pas later aan het licht komen, moeten de bezwaren binnen 7 dagen daarna schriftelijk aan de producent worden medegedeeld.

3c. Indien niet tijdig de bezwaren schriftelijk kenbaar zijn gemaakt, wordt aangenomen dat de producent naar behoren heeft gepresteerd.

4. De producent behoudt zich de eigendom van door haar geleverde goederen voor. Indien een factuur van de producent terzake van geleverde goederen of verrichte diensten niet tijdig wordt betaald of de producent op zijn wederpartij een vordering heeft wegens tekortschieten in de nakoming van een overeenkomst, heeft de producent de bevoegdheid het door hem geleverde als zijn eigendom terug te vragen.

5a. Mocht in verband met de uitvoering van enige overeenkomst met de producent schade ontstaan, dan geldt het volgende: Indien de schade is veroorzaakt door enig product, dat bij de producent geen enkele bewerking heeft ondergaan, of die het gevolg is van een verplichtende overheidshandeling dan wel van niet in rekening gebrachte diensten en/of adviezen, is de producent voor die schade niet aansprakelijk.

5b. Indien de schade is veroorzaakt door een gebrekkige bewerking of vervaardiging van een product door de producent dan wel door een gebrekkig verrichte dienst of een onjuist advies, is de aansprakelijkheid van de producent beperkt tot het ter zake in rekening gebrachte bedrag, echter met een maximum van € 45.000,- – (vijfenveertigduizend euro).

5c. Onder gevolgschade wordt schade verstaan, die het onmiddellijk en uitsluitend gevolg is van een gebruik van het product overeenkomstig zijn aard en bestemming. Gevolgschade wordt geacht begrepen te zijn in de onder b van dit artikel bedoelde schade.

5d. De gezamenlijke aanspraken van meerdere contractspartijen wegens schade als onder b van dit artikel bedoeld, voortvloeiend uit eenzelfde oorzaak, zijn beperkt tot een maximum van vijfmaal € 45.000,– (vijfenveertigduizend Euro), naar rato van ieders individuele aanspraak met toepassing van het onder b bepaalde te verdelen.

6. Iedere rechtsvordering tot schadevergoeding uit hoofde van aansprakelijkheid van de producent terzake van gebreken in geleverde goederen of verrichte diensten zal verjaren door verloop van één jaar na het tijdstip van aflevering.

7. Inkoopvoorwaarden van contractspartijen worden door de producent niet aanvaard, noch geheel noch gedeeltelijk.

8. Op alle overeenkomsten met de producent is Nederlands recht van toepassing. Een beroep op de bepalingen van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Alleen de rechter in de plaats van de hoofdvestiging van de producent is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Winkelwagen

Er zitten nog geen producten in je winkelmand. Winkel verder om de beste brokken voor je hond te vinden.

Verder winkelen